Pagina 10 - cal_spas_fitness_manual_nl

Basis HTML versie

1
2
3
9
GETRAINDE SPIERGROEP
Bor s t
T r iceps
Bui kspieren
Schouder s voor
3.5 Standing ches t f l y
Neem een s tev ige, s taande houding aan. Di t door
één voet voor je bovenl ichaam te plaat sen en de
andere achter . Span je bui kspieren op.
Neem de kabel s vas t en laat je handpalmen naar
voor wi j zen, je armen z i jn naas t het l ichaam met
l icht gebogen el lebogen. Breng je armen samen en
houd je el lebogen gebogen. Breng je armen terug
naar de s tar tpos i t ie.
Cont roleer je ademhal ing: Adem in bi j pos i t ie 1