Pagina 11 - cal_spas_fitness_manual_nl

Basis HTML versie

1
2
3
10
GETRAINDE SPIERGROEP
B iceps
Onderarmen
3.6 Concent rat ion cur l s
Neem met één arm de kabel vas t en zorg ervoor
dat je handpalm naar je toewi j s t . Je arm i s l icht
gebogen en je brengt je hand naar je toe terwi j l je
je el leboog s t i l probeer t te houden.
Cont roleer je ademhal ing: Adem ui t bi j pos i t ie 3