Pagina 12 - cal_spas_fitness_manual_nl

Basis HTML versie

1
1
2
2
3
11
GETRAINDE SPIERGROEP
Schouder s midden
Schouder s achter
3.7 S ide latheral s
Di t i s een s taande oefening. Neem de kabel met
één hand vas t en t i l je arm z i jwaar t s op. Probeer je
schouder , el leboog en pol s op een l i jn te houden.
Wanneer je arm op schouderhoogte i s ga je weer
naar omlaag, houdt de spanning in je schouder .
Cont roleer je ademhal ing: Adem ui t bi j pos i t ie 1