Pagina 13 - cal_spas_fitness_manual_nl

Basis HTML versie

1
2
3
12
GETRAINDE SPIERGROEP
T r iceps
Schouder s midden
3.8 T r iceps extens ions
Neem de kabel s en zet één voet voor en de
andere voet achter je l ichaam om zo de de
spanning in de onder rug te verminderen. Breng je
el leboog in de lucht en onder s teun deze met de
vr i je hand. St rek je arm zodat de kabel naar boven
beweegt en je arm bina ges t rekt i s . Breng je arm
dan terug naar de s tar tpos i t ie.
Cont roleer je ademhal ing: Adem ui t bi j pos i t ie 1