Pagina 14 - cal_spas_fitness_manual_nl

Basis HTML versie

1
1
2
2
13
GETRAINDE SPIERGROEP
T r iceps
Bui kspieren
Schouder s midden
Schouder s achter
3.9 Cable pul ley
Keer je gez icht weg van de kabel en neem de
handgreep vas t achter je nek , je palmen z i jn
opwaar t s ger icht . Buig vooroveren en hou de
onderarmen paral lel tot het wateropperv lak .
Beweeg enkel v ia het schoudergewr icht en s t rek
de armen ui t tot een bi jna rechte arm.
Cont roleer de ademhal ing: Adem ui t bi j pos i t ie 2