Pagina 15 - cal_spas_fitness_manual_nl

Basis HTML versie

1
2
3
14
GETRAINDE SPIERGROEP
Bovenrug
Schouder s achter
3.10 Seated rear del t roid
Neem de kabel s gekrui sd vas t met de handpalm-
en naar el kaar ger icht . Het i s belangr i j k om de
armen l icht gebogente houden. De armen z i jn in de
s tar tpos i t ie voorui t ges t rekt en ze worden
openges lagen t i jdens het t rainen. Ga terug naar de
beginhouding en hou de handbanden ui t el kaar .
Hou de kabel s apar t van el kaar , ander s gaan deze
ver s t r i kt geraken.
Cont roleer de ademhal ing: Adem ui t bi j pos i t ie 3