Pagina 17 - cal_spas_fitness_manual_nl

Basis HTML versie

1
16
GETRAINDE SPIERGROEP
Hele l ichaam,afhankel i j k
van de zwems t i j l
3.12 Zwemmen
Dankz i j de twee kracht ige jet s t reams i s het per fect
mogel i j k om eindeloos te zwemmen op éénzel fde
pos i t ie tegen de s t roming in. Afhankel i j k van de
zwems t i j l worden ver schi l lende spieren get raind.
Voor get rainde zwemmer s i s er de tether bar ( foto
1) die je kan beves t igen rond je middel om meer
weer s tand te kr i jgen bi j het zwemmen.