Pagina 4 - cal_spas_fitness_manual_nl

Basis HTML versie

3
1. Mater iaal en het gebruik ervan
Het f i tnes smater iaal bes taat ui t :
Twee ‘ roei r iemen’
Twee lange oefenkabel s
Twee mediumlange oefenkabel s
Twee kor te oefenkabel s
Twee hand gr ips
Twee enkelbanden
Twee handbanden
Di t mater iaal moet beves t igd worden aan de
beves t igingselementen aan de binnekant
van de spa.
Gebruik van het mater iaal
Belangr i j k : Raadpleeg s teeds een ar t s al vorens
te s tar ten met het f i tnes sprogramma. De Ul t ieme
f i tnes s spa ser ie biedt rubbere oefenkabel s . Al s
deze vol ledig ui tgerokken z i jn, komen ze onder
een hoge spanning. Verkeerd gebrui k of s lechte
beves t iging van deze oefenkabel s kan kwet sures
veroor zaken. Inspecteer hiervoor s teeds al de
kabel s al vorens te beginnen aan een oefening.
Gebrui k geen beschadigd mater iaal .