Pagina 8 - cal_spas_fitness_manual_nl

Basis HTML versie

1
2
7
GETRAINDE SPIERGROEP
Bovenrug
B iceps
Onderarmen
3.3 Standing row
Neem een s tev ige, s taande houding aan. Di t door
één voet voor je bovenl ichaam te plaat sen en de
andere achter . De druk komt op het voor s te been
te s taan.
Houd je armen ui tges t rekt met je el lebogen een
k lein beet je gebogen, je handpalmen wi j zen
naar het wateropperv lak . T rek de kabel s r icht ing
bor s tkas t en druk de schouderbladen tot tegen
el kaar . Ga langzaam terug naar de s tar tpos i t ie en
herhaal .
Cont roleer je ademhal ing: Adem ui t bi j pos i t ie 1