Pagina 9 - cal_spas_fitness_manual_nl

Basis HTML versie

1
2
3
8
GETRAINDE SPIERGROEP
Bor s t
T r iceps
Bui kspieren
Schouder s voor
3.4 Standing ches t pres s
Neem een s tev ige, s taande houding aan. Di t door
één voet voor je bovenl ichaam te plaat sen en de
andere achter . Span je bui kspieren op.
Neem de f i tnes s kabel s vas t en r icht je palmen
neerwaar t s . Druk de kabel s voorwaar t s en breng
je handen samen. Zorg ervoor dat je armen in
ui ter s te pos i t ie nog al t i jd een beet je gebogen z i jn.
Hierbi j wordt de bor s t spier s tev ig get raind.
Cont roleer je ademhal ing: Adem in bi j pos i t ie 1